Velkommen

På denne hjemmeside findes nogle af de rapporter, notater og artikler, jeg har skrevet i de senere år, samt henvisninger til bøger, jeg har skrevet, og til noget af den litteratur, jeg har støttet mig til.

Det gennemgående tema er den tekniske og samfundsøkonomiske analyse af alternative strategier (scenarier) for den fremtidige udvikling af det samlede energisystem med det formål at bidrage til et konsistent, veldokumenteret grundlag for energipolitiske beslutninger.

Analyserne har i særdeleshed til formål at belyse de muligheder for at nedbringe det fossile brændselsforbrug og dermed CO2-udslippet, der tegner sig i praksis.

I min bog Om-tanke - Ved vendepunktet ved vækstens grænser (2009) har jeg beskrevet den økologiske, teknologiske og økonomiske verdenssituation efter 100 års vækst baseret på fossile brændsler, fremdraget de konventionelle tankeganges misforståelser og belyst omfanget af de indsatser, der skal gøres for at tilpasse samfundet til fremtidens vilkår. Se
http://www.biospublishing.com/om_bogen/om-tanke_anmeldelser.asp og
http://www.biospublishing.com/bestil_udgivelser.asp#pub-0960